Sa(n)jam knjige u Istri

Statut knjižne nagrade "Kiklop"

STATUT knjižne nagrade

OPĆE ODREDBE

Čl. 1.
Udruga Sa(n)jam knjige u Istri (u daljnjem tekstu: Utemeljitelj) ovime utvrđuje svoja prava i obveze koje proizlaze iz utemeljenja, organizacije i provedbe nagrade Kiklop, prava i obveze Upravnog odbora knjižne nagrade Kiklop (u daljnjem tekstu UO) i Odbora nakladnika Pulskog sajma (u daljnjem tekstu Odbor nakladnika)

 

Čl. 2.
Nagrada Kiklop, godišnja knjižna nagrada, utemeljena je 22. rujna 2004. godine kao godišnja nagrada za revaloriziranje nakladničke struke i postavljanja stručnih kriterija u vrednovanju autorskog rada.
Nagrada Kiklop neće biti dodijeljena djelima i autorima koji omalovažavaju ustavni poredak Republike Hrvatske i u suprotnosti su s konvencijom UN o pravima čovjeka. Djela i autori koji potiču na rasnu i nacionalnu netrpeljivost ne mogu biti u konkurenciji za knjižnu nagradu Kiklop.

 

Čl. 3.
Knjižna nagrada Kiklop dodjeljuje se samo i isključivo osobama za djela objavljena na području Republike Hrvatske koje su objavili pravni subjekti registrirani na području RH.
Nagrada se dodjeljuje djelima koja su namijenjena prvenstveno knjižarskoj prodaji te autorima i osobama za rad na tim djelima koje određuje i objavljuje Utemeljitelj u pozivu na prijavu.
Nagrada se dodjeljuje temeljem odluka stručnoga biračkog tijela koje će postupati nepristrano, te će se pri ocjenjivanju ravnati najvišim stručnim i umjetničkim kriterijima, a ne komercijalnim uspjehom.

 

USTROJSTVO

Čl. 4. UTEMELJITELJ

Utemeljitelj je vlasnik projekta pod nazivom knjižna nagrada Kiklop, kao i svih prava koje se odnose na tu nagradu i njezino ime.
Utemeljitelj vodi organizaciju nagrade Kiklop.
Utemeljitelj zajedno s Odborom nakladnika utvrđuje financijski plan i završni račun za svako pojedino izborno razdoblje u kojem se dodjeljuje Kiklop.
Utemeljitelj zajedno s Odborom nakladnika utvrđuje program aktivnosti dodjele Kiklopa za svaku godinu.
Utemeljitelj jednom godišnje raspisuje natječaj, organizira glasovanje i organizira dodjelu nagrade na Sa(n)jam knjige u Istri.

 

Čl. 5. UPRAVNI ODBOR

Nagradom Kiklop upravlja UO od sedam članova: jedan član predstavlja Utemeljitelja i šestero članova bira Odbor nakladnika.
Član UO može biti bilo koji nakladnik iz redova Odbora nakladnika, ali i izvan Odbora nakladnika ukoliko je legitimno izabran.
Mandat UO traje dvije godine. Svaki član UO može biti izabran najviše dva puta za redom.
Članovi UO imaju jednaka prava i obveze.
UO određuje liste glasača – članova stručnoga biračkog tijela, utvrđuje postupak glasovanja, određuje kategorije u kojima se dodjeljuju nagrade.
UO može ustrojiti savjetodavna ili stručna tijela koja mu pomažu.
UO bira predsjednika/cu i dopredsjednika/cu Upravnog odbora.
UO radi i donosi odluke na sjednicama, a iznimno i glasovanjem sredstvima suvremene komunikacijske tehnologije.
Odluke donosi većinom od ukupna broja članova UO.
Predsjednik/ca UO saziva sjednice i rukovodi njihovim radom te zajedno s Utemeljiteljem predstavlja i zastupa nagradu Kiklop.
Sjednicu UO predsjednik obavezno saziva na pisani zahtjev najmanje troje članova UO ili na zahtjev Utemeljitelja i Odbora nakladnika, a ako predsjednik to ne učini u roku od 15 dana od dana kada je podnesen zahtjev, članovi UO koji su podnijeli zahtjev, Utemeljitelj i Odbor nakladnika mogu sjednicu sami sazvati.
Dopredsjednik UO zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove trajnije spriječenosti, te obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik.Čl. 6.
Utemeljitelj zajedno s Odborom nakladnika ima pravo razriješiti dužnosti predsjednika/cu i zamjenika/cu kao i članove UO i prije isteka mandata ako isti javno istupaju protiv Utemeljitelja nagrade i same nagrade, diskreditiraju ugled Utemeljitelja, nagrade i članova Odbora nakladnika i UO te izbjegavaju i neopravdano ne dolaze na sastanke.
Odluka o razrješenju mora biti pismena.

 

Čl. 7.
Pravilnik nagrade Kiklop  donosi UO većinom glasova.

 

Čl. 8.
Utemeljitelj i Odbor nakladnika jednoglasno donose ovaj Statut.
Izmjene Statuta mogu pismeno predložiti Utemeljitelj, Odbor nakladnika i UO.
Ovaj statut primjenjuje se od dana 25. rujna 2009. godine i u cijelosti zamjenjuje statut od 22. rujna 2004. godine koji se stavlja izvan snage.