Sa(n)jam knjige u Istri

Pravilnik nagrade "Kiklop"

Na temelju Statuta nagrade Kiklop Upravni odbor u sastavu : Bruno Kragić, predsjednik, Nives Tomašević, potpredsjednica i članovi Branko Čegec, Diana Matulić, Nataša Medved, Irena Miličić i Dragana Vujatović na sjednici održanoj 6. rujna 2013. usvojio je:

 

PRAVILNIK NAGRADE KIKLOP
ZA 2013. GODINU

 

OPĆE ODREDBE

PRAVILNIK NAGRADE KIKLOP

 

Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se kategorije prema područjima, postupak prijavljivanja, glasovanja i objavljivanja dobitnika knjižne nagrade Kiklop (dalje: Kiklop).

1. Kategorije koje prema rezultatima glasovanja stručnog biračkog tijela u dva kruga dodjeljuje Utemeljitelj nagrade:

 • urednik/ica godine,
 • prozno djelo godine,
 • debitant godine,
 • pjesnička zbirka godine,
 • knjiga eseja godine,
 • publicistička i znanstveno-popularna knjiga godine,
 • znanstvena knjiga godine,
 • slikovnica godine,
 • knjiga godine za djecu i mladež,
 • knjiga inozemnog autora/ice godine,
 • prevoditelj godine,

2. Kategorija koju dodjeljuje Utemeljitelj na prijedlog Upravnog odbora:

 • nagrada za životno djelo.

 

Članak 2.
U kategorijama nagrada prijavljuju se knjižna ostvarenja cjelokupne produkcije na području Republike Hrvatske namijenjena prvenstveno knjižarskoj prodaji iz svih kategorija navedenih u članku 1., točka 1., ovog Pravilnika u izbornoj godini.


KATEGORIJE


Urednik/ica godine
Za nagradu se nominira urednik/ca koji/a je u protekloj izbornoj godini pridonio/jela podizanju kvalitete izdanja i cjelokupnog nakladništva u Republici Hrvatskoj. Prilikom prijave za kategoriju Urednik/ica godine potrebno je navesti ono što je nominirani urednik/ica uredio/la u tijeku izborne godine, te priložiti uredničku biografiju. Uvjet za nominaciju je rad predloženog urednika na knjigama hrvatskih autora. Za nominaciju urednik/ca godine ne plaća se kotizacija.

Prozno djelo godine
Za nagradu se nominira prozno djelo (roman, zbirka pripovjedaka, kratkih priča) objavljeno u izvoniku kod nakladnika registriranog u Republici Hrvatskoj. Nagrada se uručuje autoru/autorici proznoga djela.


Debitant godine

Za nagradu se nominira autor/ica za prvu knjigu, bez obzira na žanr, objavljenu u izvorniku kod nakladnika registriranog u Republici Hrvatskoj.

Pjesnička zbirka godine
Za nagradu se nominira pjesnička zbirka objavljena u izvorniku kod nakladnika registriranog u Republici Hrvatskoj. Nagrada se uručuje autoru/autorici zbirke.

Knjiga eseja godine
Za nagradu se nominira knjiga eseja objavljena u izvorniku kod nakladnika registriranog u Republici Hrvatskoj. Nagrada se uručuje autoru/autorici knjige.

Publicistička i znanstveno-popularna knjiga godine
Za nagradu se nominira publicistička i znanstveno-popularna knjiga objavljena u izvorniku kod nakladnika registriranog u Republici Hrvatskoj. Nagrada se uručuje autoru/autorici knjige.

Znanstvena knjiga godine
Za nagradu se nominira znanstvena knjiga iz područja prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, objavljena u izvorniku kod nakladnika registriranog u Republici Hrvatskoj. Nagrada se uručuje autoru/autorici knjige.

Slikovnica godine
Za nagradu se nominira slikovnica hrvatskih autora/ica, odnosno hrvatskih ilustratora/ica objavljena u izvorniku kod nakladnika registriranog u Republici Hrvatskoj. Prijavljuje se jedno djelo kod kojeg obje komponente, autor i ilustrator, moraju biti izvorne. Nagrada se uručuje autoru/autorici teksta i ilustratoru/ici slikovnice.

Knjiga godine za djecu i mladež
Za nagradu se nominira knjiga za djecu i mladež do 14 godina objavljena u izvorniku kod nakladnika registriranog u Republici Hrvatskoj. Nagrada se uručuje autoru/autorici knjige.

Knjiga inozemnog autora/ice godine
Za nagradu se nominira knjiga inozemnog autora prevedena i objavljena kod nakladnika registriranog u Republici Hrvatskoj. Nagrada se uručuje autoru/autorici

Prevoditelj/ica godine
Za nagradu se nominira prevoditelj/ica za istaknuti (zapaženi) prijevod djela iz izvornika objavljenog kod nakladnika registriranog u Republici Hrvatskoj. Nagrada se uručuje prevoditelju/ici.

 

Članak 3.
Nagradu za životno djelo na prijedlog UO dodjeljuje Utemeljitelj.
Nagradu za životno djelo mogu predložiti svi građani, institucije i tvrtke registrirane u RH prema pozivu Utemeljitelja uz obrazloženje, a Upravni odbor iz predloženih kandidata bira nagrađenika.
Nagradu za životno djelo može dobiti pisac, prevoditelj, ilustrator, dizajner, urednik, tiskar ili bilo koja osoba koja je u svom dosadašnjem radu posebno i stalno djelovala na promicanju nakladništva, autorstva i knjige kao takve.
Nagrada se može, ali i ne mora dodjeljivati svake godine. Za nominaciju Nagrade za životno djelo ne plaća se kotizacija. 

 

Članak 4.
Za Kiklopa glasuje stručno biračko tijelo koje se pri ocjenjivanju izdanja ravna umjetničkim i stručnim standardima, a ne komercijalnim uspjehom.
Biračko tijelo sačinjavaju:

 • članovi Društva hrvatskih književnika,
 • članovi Hrvatskog društva pisaca,
 • članovi Hrvatskog društva književnika za djecu i mlade,
 • članovi Hrvatskoga knjižničarskog društva,
 • članovi Društva hrvatskih književnih prevodilaca,
 • članovi Hrvatskog PEN centra,
 • profesori hrvatskih visokih učilišta,
 • direktori i urednici nakladničkih kuća registriranih u Republici Hrvatskoj,
 • novinari u kulturi,
 • književni kritičari,

 

Profesori hrvatskih visokih učilišta, novinari u kulturi i književni kritičari i ostale osobe koje smatraju da bi trebale imati pravo glasovanja, a nisu obuhvaćene nekom od navedenih udruga, mogu steći status glasača samostalnom prijavom do početka glasovanja na način objavljen u pozivu, a o njihovom pravu na glasovanje odlučivat će Upravni odbor.
Jedna osoba, bez obzira na koliko mjesta stječe pravo na glasovanje, ima pravo glasovati samo jednom. Član biračkoga tijela postaje se ako se putem potvrde dokaže da se želi biti članom biračkog tijela.
Glasačko tijelo čine glasači čiji konačan broj utvrđuje Upravni odbor, na temelju popisa Utemeljitelja.
Glasači mogu, ali ne moraju glasovati za sve kategorije.
U slučaju da u pojedinoj kategoriji nakon drugog kruga više nominacija dobije jednak broj glasova, proglašava se više dobitnika Kiklopa u toj kategoriji.

 

Članak 5.
Za nagradu Kiklop predlagatelji prijavljuju izdanja po kategorijama utvrđenim ovim Pravilnikom.
Predlagatelj prilikom prijave svojim potpisom jamči istinitost podataka navedenih u prijavi.
U slučaju da više nakladnika prijavi identična izdanja, Upravni odbor će prihvatiti samo ono koje je prijavio izvorni nakladnik.
U slučaju suizdanja naslov prijavljuje jedan od nakladnika.
Upravni odbor pridržava pravo uvida u svu potrebnu dokumentaciju poradi utvrđivanja prava prvenstva kao i ispravnosti prijava uopće.
Za svaku pojedinu prijavu, osim za prijave u kategoriji urednik/ica godine te Nagradu  za životno djelo predlagatelj plaća kotizaciju na način određen u pozivu.
Upravni odbor ima pravo tražiti ispravak prijave od predlagatelja, odnosno ne uvrstiti u konkurenciju neispravne ili nepotpune prijave. UO zadržava pravo diskvalificiranja osoba i knjiga čiji se sadržaj i javno djelovanje kose sa Statutom knjižne nagrade Kiklop, kao i osobe koje tijekom glasanja štete ugledu te nagrade i prejudiciraju ili utječu na odluku biračkog tijela.
Svaka kategorija mora sadržavati najmanje dvije prijave da bi se održala, odnosno ponudila biračkom tijelu na glasovanje. U slučaju da postoje samo dvije ili tri prijave održava se glasovanje samo u drugom krugu.
Konačan popis svih prijava i nominacija za sve kategorije prije slanja biračkom tijelu utvrđuje Upravni odbor Kiklopa.

 

Članak 6.
Za Kiklopa se mogu natjecati samo prva izdanja objavljena u Republici Hrvatskoj u izbornoj godini koju određuje utemeljitelj u javnom pozivu. 

 

Članak 7.
Za Kiklopa se glasuje u dva kruga, osim u slučaju opisanom u Čl. 5. ovog Pravilnika. U prvom krugu glasovanja sudjeluju svi prijavljeni, a koje je odobrio Upravni odbor Kiklopa.

Nakon prvog kruga glasovanja objavljuje se troje kandidata s najvećim brojem glasova. U drugom krugu nemaju pravo glasa autori, izdavači i urednici knjiga nominiranih u tim kategorijama.

Utemeljitelj će raspisati javni poziv u kojem će biti objavljene pojedinosti glasovanja, vezane uz  glasovanja u prvom i drugom krugu, nominacija i dodjela.

 

 Članak 8.
Nagrada Kiklop se sastoji od skulpture, rada likovne umjetnice Marine Orlić i diplome koja potvrđuje dobitnika nagrade za određenu kategoriju.

 

Članak 9.
Glasovanje za Kiklopa provodi se elektronički, putem šifri (zaporki) koje će se odrediti i svakom glasaču dostaviti na njegovu e-mail adresu.

Stručna komisija za nadzor prijava prva kontrolira prijave te ih šalje Upravnom odboru na potvrdu.

Prijavitelj je dužan uz prijavu dostaviti i dva tiskana primjerka knjige od kojih jedan primjerak stručnom povjerenstvu olakšava provjeru, a potom se obrađuje i čuva u jedinstvenoj Zbirci knjižne nagrade Kiklop, a drugi tiskani primjerak zadržava organizator. Sveučilišna knjižnica Pula preuzima odgovornost kontrole pristiglih knjiga.
Organizator će u pozivu objaviti koja tvrtka organizira glasanje, kao i tko nadzire postupak glasanja i prebrojavanje glasova.
Cjelokupni popis šifri (zaporki), kako bi se osigurala tajnost i regularnost izbora, bit će pohranjen u odvjetničkom uredu koji nadzire pravilnost i tajnost provođenja glasovanja.

 

Članak 10.
Glasovanje za nominacije i dobitnike nagrada nadzire odvjetnički ured određen odlukom Utemeljitelja.
Odvjetnički ured iz stavka 1. ovog članka jamči regularnost i tajnost prebrojavanja glasova.
Rezultati glasovanja 1. i 2. kruga tajna su do proglašenja nominiranih, odnosno dobitnika nagrade. Nadzor nad provođenjem odredbi iz stavka 1. do 3. ovog članka ima u svako doba Upravni odbor.

 

Članak 11.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika, kao i tumačenje, utvrđuje Upravni odbor o čemu obavještava Utemeljitelja i Odbor nakladnika

 

U Zagrebu, 6. rujna 2013.
Predsjednik: Bruno Kragić 

.